sahypa

habarlar

Saç kesijiniň kellesini saklamak üçin hünärli maslahatlar, şonuň üçin elmydama ajaýyp saç syryp bilersiňiz!

Saçyňyzdaky pyçaklar saçyňyzy syrdyrmagyň ýa-da kesmegiň möhüm bölegidir.Şeýle-de bolsa, köp adam saç syrdyryjy täsirinden we hatda derä zeper ýetirýän saç gysgyjyny ulanandan soň, kesiji kelläniň idegine üns bermeýär.Bu makala, her gezek takyk, ýylmanak saç syrmak üçin kelläňizi ýiti we arassa saklamak üçin käbir maslahatlar bilen tanyşýar.

Pyçak arassalamak Kesiji kelläni saklamakda iň möhüm ädimdir.Saç syrmak üçin krem, saç, dander we ýagly galyndylaryň döremezligi üçin her gezek ulanylandan soň gysgyç kellelerini seresaplyk bilen arassalaň.Ony arassalamagyň iň oňat usuly ýyly suwdan we ýumşak şampundan peýdalanmakdyr we ujuny çotga ýa-da köne diş çotgasy bilen seresaplylyk bilen sürtmekdir.Hli galyndylary aýyryň, soňy arassa polotensa ýa-da kagyz polotensasy bilen guradyň.

asd

Sharpiti saklaň Saçyňyzyň pyçaklaryny ýiti saklamak gowy saç syrmagyň açarydyr.Razoryň kellelerini yzygiderli kesmek we ýiteltmek olaryň ýitiligini saklar.Hünär kesmek üçin gurallary ulanyp bilersiňiz ýa-da tehniki hyzmat üçin dellekhana baryp bilersiňiz, ýa-da ütük kelläňizi ýitileşdirip bilersiňiz.Diňe bir daş daşyny ýa-da ýörite ýitileşme enjamyny ulanyň we pyçagy ýiti saklamak üçin her 2-3 aýdan bir gezek ýitileşdirmek üçin görkezmelere eýeriň.

Ricag çalmagy sazlamak Kesgitliligi saklamakdan başga-da, pyçagyň kellesini ýaglamak hem möhümdir.Kesiji kelläni degişli mukdarda çalmak, kesiji kelläniň sürtülmesini azaldyp, hyzmat möhletini uzaldyp biler.Ulanylmazdan ozal, kesiji kellä 2-3 damja ýörite çalgy ýa-da iýmit derejeli ýag çalyň, soňra ýagy deň paýlamak üçin saç kesijisini birnäçe sekuntlap ​​guradyň.Ricaglar diňe bir pyçagy goraman, eýsem sürtülme sebäpli döreýän ýanma duýgusyny hem peseldýär.

Tygşytlamak Saç kesýän kelleleriňize ideg etmek üçin dogry saklamak zerurdyr.Saç gysgyç ulanylmaýan mahaly, kesiji kelläni gorag örtügine goýmak iň gowusydyr.Kesijiniň kellesinden saçlary we kirleri aýyryň we kesiji kelläniň uzak wagtlap ulanylmazdan ozal gurandygyna göz ýetiriň.Şol bir wagtyň özünde, kesiji kellesi poslamazlyk üçin suwdan we çygly gurşawdan uzakda saklanmalydyr.Şol bir wagtyň özünde, kesiji kellä zeper ýetmezligi üçin saç kesijisini beýik ýerden taşlamagyňyzdan gaça duruň.

Kesiji kelläni yzygiderli çalyşyň Saç kesýän kelleleriň hem ömri bar, esasanam aýryp we kesip bolmaýan bir gezek ulanylýan kelleler.Ulanyş ýygylygyňyza baglylykda, kesiji kelleleri yzygiderli (köplenç 3-6 aý) çalyşmak, syrdyrmagyň hilini we arassaçylygyny üpjün etmegiň açarydyr.Kesiji kellesi poslananda, çişirilende, ýitilende ýa-da arassalamak kyn bolanda, iň gowy sakgal effektini almak üçin kesiji kellesini wagtynda çalyşmaly.

Saçyňyzy gysýan kelläňize ideg etmek gowy we amatly saç syrmagyň açarydyr.Dogry arassalamak, ýiti, ýaglaýjy düzedişler, dogry saklamak we kelläni çalyşmak boýunça yzygiderli maslahatlar bilen, saçyňyzy gysýan kelleleriňiziň rahat, tekiz saç syrmak üçin täze ýaly görünmegini üpjün edip bilersiňiz.Diňe bu däl, bu tehniki usullar kesiji kelläniň ömrüni hem uzaldyp biler, şeýlelik bilen saçyňyzyň gysgyjy hemişe ýiti görüner!

*Hjbarbers provides professional hairdressing products (professional hair clippers, razors, scissors, hair dryer, hair straightener). If you are interested in our products, you can directly contact us at gxhjbarbers@gmail.com, WhatsApp:+84 0328241471, Ins:hjbarbers Twitter:@hjbarbers2022 Line:hjbarbers, we will provide you with professional service and after-sales service


Iş wagty: Awgust-28-2023