sahypa

Satuwdan soň

Satuwdan soň

Üns beriň: returnhli gaýdyp geliş we alyş-çalyş şertleri diňe bizden satyn alnan zatlara degişlidir. 

Müşderiler haýwanlary kesmek, hünärmenler, öý gysgyçlary ýaly önümleriň satyn almazdan ozal naprýatageeniýe, wilka we ş.m. ýaly milli talaplara laýyk gelýändigine düşünmeli.Öz sebäpleri bilen ulanyp bolmaýan bolsa, Huajiang harytlaryň yzyna gaýtarylmagyny goldaýar, ýük daşamak çykdajylary öz üstüne alýar

. eltip bermek çykdajylary öz üstüne alýar) 

All products purchased from Huajiang have a one-year warranty. If you find damage after receiving the goods, please send us an email as soon as possible at xianlu40@gmail.com with your order number and pictures of the damaged product.

PIC1

Yzyna

Huajiang, haryt ulanylmadyk we asyl ýagdaýynda 30 günüň içinde girdejileri kabul edýär.Shük daşama tölegleriniň hemmesine minusyň doly mukdaryny yzyna gaýtaryp bereris. 

Üns beriň: belli bir şertlerde girdejileri kabul edip bilmeris (hatda satyn alnandan 30 günüň içinde), şol sanda çäklendirilmeýär.

Önüm aşa könelmegi ýa-da garaşylýan hyzmat möhletine ýetdi.

Nädogry ulanmak, üýtgetmek, nädogry ideg ýa-da betbagtçylyk zerarly zeper ýeten zatlar.

Satyn alnanda iň soňky satuw hökmünde görkezilen önümler.

Huajiangyň gaýdyp gelmek syýasatyndan hyýanatçylykly peýdalanmak.

Girdejileri kabul etmek Huajiangyň öz islegi boýunça.

* Eger gaýdyp gelmegiňiz biziň tarapymyzdaky ýalňyşlygyň netijesi bolsa (ýagny nädogry ýa-da kemçilikli zat), iberiş çykdajylaryny ýaparys. 

Yza gaýdyp gelmek üçin näçe wagt gerek bolar?

Yzyňyza gaýtaryp bermek, sargytyňyzy alanyňyzdan soň 10 günüň dowamynda asyl töleg bilen deň görnüşde berler.

* Üns beriň: ýük daşamak we ýüklemek üçin asyl tölegler yzyna gaýtarylmaz.Kömek gerek bolsa, 0086-18907806802 telefon arkaly müşderi hyzmatyna jaň ediň.

Birchangalar

Önümimi nädip çalyşmaly?

Önümi öz sebäpleri sebäpli çalyşmak zerur bolsa, iberiş bahasyny özüňiz çekmeli bolarsyňyz.Mistakealňyşlygymyz sebäpli ýüze çykan bolsa (ýagny nädogry ýa-da kemçilikli zat), alyş-çalyş üçin Huajiang satyjysyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris we iberiş bahasyny ýaparys.

Bellik: Bir exchangalary kabul etmek Huajiang-yň islegi boýunça

If you are interested in our products, please feel free to contact our salesman. E-mail: xianlu40@gmail.com, Website: https://www.hjbarbers.com/