sahypa

habarlar

 • Saç kesmek gyzýar: Adaty zady düşündirmek

  Saç kesmek gyzýar: Adaty zady düşündirmek

  Döwrebap adamlar üçin zerur gözellik guraly hökmünde saç kesijiler öýde saçlary çalt we aňsat kesip bilýärler.Şeýle-de bolsa, käwagt saç gysgyjyny ulananyňyzda, onuň yssy bolýandygyny görersiňiz, bu bolsa adamlary geň galdyrýar: Saç kesijisiniň gyzmagy adaty zatmy?Bu makala ...
  Koprak oka
 • Saç kesijiniň kellesini saklamak üçin hünärli maslahatlar, şonuň üçin elmydama ajaýyp saç syryp bilersiňiz!

  Saç kesijiniň kellesini saklamak üçin hünärli maslahatlar, şonuň üçin elmydama ajaýyp saç syryp bilersiňiz!

  Saçyňyzdaky pyçaklar saçyňyzy syrdyrmagyň ýa-da kesmegiň möhüm bölegidir.Şeýle-de bolsa, köp adamlar saç syrdyryjy täsirinden we hatda derä zeper ýetirýän saç gysgyjyny ulanandan soň kesiji kelläniň idegine üns bermeýärler.Bu makala sizi gezýär ...
  Koprak oka
 • Powerokary güýçli elektrik gysgyçlar bilen pes güýçli elektrik gysgyçlaryň arasynda näme tapawut bar?

  Powerokary güýçli elektrik gysgyçlar bilen pes güýçli elektrik gysgyçlaryň arasynda näme tapawut bar?

  Kuwwat, elektrik gysgyçlaryň işleýşini ölçemek üçin möhüm görkezijileriň biridir.Has güýçli gysgyçlar, adatça, işleri kesmek üçin has täsirli we täsirli, az güýçli gysgyçlar bolsa ownuk, jikme-jik çapmak işleri üçin amatly.Bu makala içerik girer ...
  Koprak oka
 • El bilen saç kesmek bilen elektrik saç kesmek arasynda näme tapawut bar?

  El bilen saç kesmek bilen elektrik saç kesmek arasynda näme tapawut bar?

  Erkek bolsun, aýal bolsun, saç düzümini saýlamak we goldamak üçin gaty möhümdir.El bilen saç kesmek we elektrik saç kesmek, umumy saç kesmek guralymyzyň ikisidir we ulanylyşynda, täsirinde we ulanylýan köpçüliginde käbir tapawutlary bar.Bu makala ...
  Koprak oka
 • Saç gysgyç ýagy: Bilmeli zatlaryňyz

  Saç gysgyç ýagy: Bilmeli zatlaryňyz

  Häzirki döwürde çalt depginde ösýän dünýäde şahsy bezeg gündelik durmuşymyzda möhüm rol oýnaýar we köplenç ünsden düşürilýän möhüm gurallaryň biri saç kesmekdir.Bu enjamlaryň netijeli işlemegi we uzak ömrüni dowam etdirmek üçin impora düşünmek zerur ...
  Koprak oka
 • Arzan saç gysgyç bilen gymmat bahalynyň arasynda näme tapawut bar?

  Arzan saç gysgyç bilen gymmat bahalynyň arasynda näme tapawut bar?

  Saç kesmek, ökde saç kesmegi halaýan hünärmen dellekçiler we şahsyýetler üçin hökmany gural.Saç gysgyçlaryny satyn alanyňyzda, arzan we gymmat önümleriň arasynda bahalaryň tapawudyny görüp bilersiňiz.Emma bahalaryň tapawudy hakykatdanam ...
  Koprak oka
 • Madeshow iň gowy gysgyçlar

  Madeshow iň gowy gysgyçlar

  Madeshow, esasan, saç kesýän we saç kesýän önüm öndürýän Hytaýdan gelen marka.Bu gün madeshow üçin iň oňat gysgyçlar bilen tanyşdyrarys.Saç gysgyç M5 saç gysgyç we M10 + saç gysgyç, has amatly bolan esasy elektrik elektrik saç kesijileridir ...
  Koprak oka
 • Iki pyçak bilen üç pyçagyň arasynda näme tapawut bar?

  Iki pyçak bilen üç pyçagyň arasynda näme tapawut bar?

  Elektrik gyrkyjylar dünýädäki erkekler üçin meşhur bezeg guralyna öwrüldi.Ulanylyşy we netijeliligi bilen elbetde durmuşymyzy aňsatlaşdyrýarlar.Electricöne elektrik saklaýjynyň önümçilik prosesi hakda pikir edip gördüňizmi?Has takygy, wha ...
  Koprak oka
 • Dürli gaýçy materiallarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Dürli gaýçy materiallarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Gaýçy gündelik durmuşymyzda köplenç ulanylýan gural, ýöne bu möhüm elementi düzýän materiallar hakda pikir edip gördüňizmi?Bu makalada gaýçy materiallarynyň dürli görnüşlerini we olaryň ulanylyşyny öwreneris.Gaýmak üçin ulanylýan dürli materiallar bar ...
  Koprak oka
 • Saç guradyjynyň ýokary temperaturasy saçyň hiline täsir edýärmi?

  Saç guradyjynyň ýokary temperaturasy saçyň hiline täsir edýärmi?

  Saç guradyjy, saçlary guratmak we bezemek üçin meşhur enjamdyr.Guramak işini çaltlaşdyrmak üçin gyzgyn ýa-da sowuk howany saçlaýarlar.Şeýle-de bolsa, köp adam saç guradyjynyň temperaturasy we saçyň saglygyna ýetirip biljek zyýany barada alada edýär.Şeýlelik bilen, ýokary gylyk ...
  Koprak oka
 • Professional dellekçi haýsy gurallara eýe bolmaly?

  Professional dellekçi haýsy gurallara eýe bolmaly?

  Hemişe ösýän moda we gözellik dünýäsi bilen, professional dellekhanalara we dellekhanalara zerurlyk artykmaç bolup bilmez.Bu hünärmenler saç düzümi, saç salonlary we spalar ýaly dürli sazlamalarda işleýärler we olaryň işi adamlara d ...
  Koprak oka
 • Pyçak dişleriniň döwülmegine näme sebäp bolýar?

  Pyçak dişleriniň döwülmegine näme sebäp bolýar?

  Saç kesmek, ähli dellekhanalar we salonlar üçin möhüm guraldyr.Şeýle hem, şahsy bezeg zerurlyklary üçin giňden ulanylýar.Saç kesmegiň iň möhüm böleklerinden biri, saçyň takyk kesilmegine kömek edýän kesiji kellesidir.Şeýle-de bolsa, kesiji kelläniň dişleri a ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6