sahypa

habarlar

El bilen saç kesmek bilen elektrik saç kesmek arasynda näme tapawut bar?

Erkek bolsun, aýal bolsun, saç düzümini saýlamak we goldamak üçin gaty möhümdir.El bilen saç kesmek we elektrik saç kesmek, umumy saç kesmek gurallarymyzyň ikisidir we ulanylyşynda, täsirinde we ulanylýan köpçüliginde käbir tapawutlary bar.Bu makala el bilen saç kesmek bilen elektrik saç kesmek arasyndaky tapawudy birnäçe tarapdan deňeşdirer.

F`AX $ Y @ ~ L8H (I1EAY [8U] II

Ilki bilen el bilen saç kesmek, adaty saç kesmek guraly bolup, el güýji bilen saç kesmek prosesini tamamlaýar.Adatça poslamaýan polatdan ýasalýar we gaýçy kesmek arkaly saç kesýän iki gaýçy ýaly tutawaç bar.El bilen saç kesmek, dellekçiden ýa-da ulanyjydan gaýçy kesmek üçin el bilen hereket etmegini talap edýär we şonuň üçin ýokary tehniki talaplara eýe.

Munuň tersine, elektrik saç gysgyç, gaýçylaryň hereketini herekete getirmek üçin motor ulanýan ösen saç kesmek guralydyr.Adatça plastmassadan we polatdan ýasalýar we iki esasy bölek, elektrik üpjünçiligi we kesiji kellesi bar.Elektrik saç kesijisiniň kesiji kellesi dürli sazlanyp bilinýän uzynlyklara eýe we ulanyjylaryň isleglerine görä degişli uzynlygy saýlap bolýar.Ulanyjylar diňe saç kesmek prosesini tamamlamak üçin saç gysgyjyny saçlara geçirmeli we wyklýuçatel basmaly.

El bilen saç kesmek bilen deňeşdirilende, elektrik saç gysgyçlary has amatly we çalt bolýar, el bilen hereket etmegiň zerurlygyny azaldýar.Ikinjiden, pyçagyň dizaýnynda we ulanylyşynda elde saç kesýänler we elektrik saç kesijiler hem tapawutlanýar.El bilen saç kesýänleriň iki ýüzli kesiş dizaýny has gowy kesiş netijelerini berip biler, sebäbi pyçaklar göni gözegçilik etmek aňsat bolan emeli güýç bilen saçlara ulanylýar.Şeýle-de bolsa, bu el bilen saç kesmekden has ýokary hünär we tejribe talap edýändigini, ýogsam tertipsiz saç düzümlerini kesmegiň aňsatdygyny aňladýar.

Munuň tersine, elektrik saç gysgyçlarynyň dizaýny has ygtybarly we ulanmak aňsat.Adatça kellä we derä bolan gyjyndyrmany azaldýan we tötänleýin şikes ýetmeginiň öňüni alýan obtuse burçy bilen düzülendir.Mundan başga-da, elektrik saçly pyçaklar adatça poslamaýan polatdan ýa-da keramikadan ýasalýar, has çydamly we arassalamak we saklamak aňsat.

Netijede, el bilen saç kesmek we elektrik saç kesmek, ulanylýan ilat we saç kesmek täsiri bilen tapawutlanýar.El bilen saç kesmek, saç kesmek talaplary ýokary we baý saç kesmek tejribesine eýe bolan saççylar ýa-da ulanyjylar üçin amatlydyr.El bilen gaýçy çeýeligi bilen, saç düzüminiň jikme-jikliklerine has gowy gözegçilik edip, has şahsylaşdyrylan effekt gazanyp bilersiňiz.Elektrikli saç kesmek, saç kesmek endikleri çäkli adamlar üçin amatlydyr.Amatlylygy we ýönekeý işleýşi sebäpli, her kim öýde saç kesmek işini aňsatlyk bilen tamamlap biler.Elektrikli saç kesijiler köplenç ulanyjylara özleri üçin dogry stili saýlamaga mümkinçilik berýän birnäçe uzynlykda kesmek usullaryny hödürleýärler.

Jemläp aýtsak, ulanylyş, täsir we ulanylýan märekäniň nukdaýnazaryndan el bilen saç kesýänler bilen elektrik saç kesijileriniň arasynda aç-açan tapawutlar bar.Saç kesmegiň haýsy guralyny saýlamalydygy esasan şahsy tejribäňize we zerurlyklaryňyza bagly.El bilen saç kesmek bolsun ýa-da elektrik saç gysgyjy bolsun, kanagatlanarly saç düzümini saklamaga kömek edip biler.

*Hjbarbers provides professional hairdressing products (professional hair clippers, razors, scissors, hair dryer, hair straightener). If you are interested in our products, you can directly contact us at gxhjbarbers@gmail.com, WhatsApp:+84 0328241471, Ins: hjbarbers Twitter: @ hjbarbers2022 Setir: hjbarbers, size professional hyzmat we satuwdan soňky hyzmat bereris.


Iş wagty: Awgust-03-2023