sahypa

Satuwdan soň hyzmat

“Guangxi Huajiang E-Commerce Co., Ltd.” müşderilere satuwdan soň ýokary hilli daşary söwda hyzmatlaryny bermäge borçlanýar.Nirede bolsaňyzam, önümde näsazlyk ýüze çykanda, müşderi diňe müşderi hyzmatynyň işgärleri bilen habarlaşmaly, hünärmenler önüm meselesini 24 sagadyň dowamynda onlaýn çözüp bilerler. Mundan başga-da, kompaniýamyz hem berer. Müşderiniň önüm tejribesini we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy üpjün etmek üçin sargydyňyzyň mukdaryna görä aksesuarlaryň we materiallaryň belli bir bölegi.

Bejeriş: Kompaniýamyzyň önümlerini satyn alan her bir adam bir ýyllyk kepillik hyzmatyndan peýdalanýar.Sargyt eden önümiňiz ulanylanda zaýalanan bolsa, ony abatlamaga kömek edip bileris we önümi diňe Hytaýa ibermeli.(Degişli iberiş çykdajylaryny çekmeýäris)

Girdejiler: omöriteleşdirilen önümler girdeji / alyş-çalyş üçin kabul edilmeýär;Müşderiler önümi alandan 14 iş gününiň dowamynda täze, açylmadyk önümleri yzyna gaýtaryp bilerler we gaýdyp gelişini tassyklamak üçin e-poçta arkaly kompaniýamyz bilen habarlaşyp bilerler.(Degişli iberiş çykdajylaryny çekmeýäris)