sahypa

CECCC şahadatnamasy

“Guangxi Huajiang E-Commerce Co., Ltd.” daşary ýurt bazarlaryny ösdürmek üçin köp tagalla etmedi we köp maýa we adam resurslaryny goýdy. Biziň kompaniýamyz elektrik saçlaryny mahabatlandyrmak we satmak üçin berk goldaw bermek üçin höwesli we ökde satuw topary ýygnady. gysgyçlar.Şol bir wagtyň özünde, dürli ýurtlaryň we sebitleriň isleglerini kanagatlandyrýan täze önümleriň gözlegine we işlenip düzülmegine-de üns berýäris.

Mundan başga-da, kompaniýamyz ýokary hilli, ygtybarly önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Halkara bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz önümleriň önümçiligini, howpsuzlygyny we daşky gurşaw talaplaryny öz içine alýan ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, UL howpsuzlyk kepilnamasy, CE şahadatnamasy we ş.m. öz içine alýan önüm kepillendiriş şahadatnamalaryny gowulandyrmak üçin özüni bagyşlaýar. .